Terapi / personlig utveckling


TerapiBildterapi är en konstnärlig psykoterapiform som integrerar konst och psykoterapi. Det är en kombination av samtal och kreativt skapande.

Terapeuten hjälper till att ställa frågor men tolkar inte bildens betydelse. Utgångspunkten är att det alltid är den som har skapat bilden som har svaret. Det är i samtalet kring målningen och med bilden som en spegel som integration, utveckling och transformation kan ske.

Bildens styrka ligger i förmågan att förmedla känslor och upplevelser som är subtila och ordlösa, eftersom bildprocessen föregår det verbala språket. Fördelen är att processen går snabbare, samtidigt som bilden har en starkt härbärgerande och en transformerande förmåga, därför upplevs ofta det terapeutiska bildskapandet som så kraftfullt och meningsfullt.

Genom att arbeta med bild får klienten en spegel och kan då lättare möta sitt omedvetna och de känslor som tidigare inte har kunnat sättas ord på. Detta sker under trygga förhållanden, då bilden blir bärare och en projektionsyta. Förutsättningen är naturligtvis också att terapeuten har kunskap både i sin konstart samt i psykoterapi. Bildterapeutens uppgift är att tillhandahålla konstmaterial, hålla ramarna och skapa en trygg och hållande känsla i rummet, samt stödja klientens skapande utryck.

För den som tar del av bildterapi krävs inga förkunskaper och det passar människor i alla åldrar. Metoden används både i psykoterapeutiskt syfte samt för personlig utveckling. Genom att träna vår fantasi och visuella förmåga kan vi skapa nya föreställningar om våra liv och därmed förändra vår livssituation.

Personlig utveckling och bildcoaching

Bildcoaching handlar i regel inte om psykoterapi utan om friskvård, även om gränserna kan vara flytande. Liksom i bildterapi kan arbetet ske enskilt eller i grupp. Arbete med bild och form lockar ofta till fniss och skratt.

RSCN5200Att måla sina inre bilder innebär att betoningen ligger på kreativiteten och den genuina leken, utan krav på prestation. Att genom leken och skapandet komma närmare sig själv och se sig själv och andra utifrån nya perspektiv, att via leken också komma åt allvaret och autenticiteten samt komma i kontakt med sitt inre barn.

När man jobbar med bild för personlig utveckling kan man exempelvis fokusera på enskilda frågor, på konfliktlösning, eller på att öka den kreativa kompetensen hos en arbetsgrupp eller hos den enskilda individen.

Gränserna för vad som är rehabilitering, friskvård och terapi kan vara flytande inom bildterapiområdet. Det centrala är att de kreativa processerna når hela människan och tillgodoser ett djupt mänskligt behov av att få använda sin egen skaparkraft. Att få utforska sina kreativa möjligheter gynnar både den enskilda individen samt gruppen i ett större perspektiv.